Kallelse och dagordning till GVFS  årsmöte 2024

Alla medlemmar i Göteborgs Veteranflygsällskap hälsas hjärtligt välkomna till vårt årsmöte 2024

                                   Tisdagen den 20 februari kl. 1900

Vi håller mötet i ordersalen på Aeroseum, ingång vid cafeterian.

Vi räknar med att kunna erbjuda en enklare maträtt innan årsmötet och återkommer med detaljer när vi fått ett erbjudande av caféet på Aeroseum.

För själva årsmötet behövs ingen anmälan, det är bara att dyka upp!

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på mötet, samt presenteras på GVFS hemsida www.gvfs.se. Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet, d.v.s. senast tisdagen den 13 februari.

Väl mött önskar styrelsen!

Gert Böll, Ordförande i GVFS

E-post: gertboll1@gmail.com

Mobil: 0708 90562

Dagordning

för årsmöte i Göteborgs Veteranflygsällskap tisdagen den 20 februari 2024 kl. 19.00 i Aeroseum.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av två justeringsmän
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Resultat- och balansräkning
 9. Revisorernas granskning
 10. Styrelsens ansvarsfrihet
 11. Budget för 2024
 12. Årsavgiften för 2025
 13. Förslag från styrelsen
 14. Motioner från medlemmar
 15. Val av ordförande för 2024
 16. Val av styrelseledamöter för 2024
 17. Val av styrelsesuppleanter för 2024
 18. Val av revisorer
 19. Val av revisorssuppleanter
 20. Val av valberedning
 21. Val av ombud i Alingsås flygplatsförening
 22. Val av ombud i KSAK
 23. Mötet avslutande