Dagordning till årsmötet.

Dagordning

för årsmöte i Göteborgs Veteranflygsällskap tisdagen den 15 februari 2022 kl. 19.00 i Aeroseum.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av två justeringsmän
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Resultat- och balansräkning
 9. Revisorernas granskning
 10. Styrelsens ansvarsfrihet
 11. Budget för 2022
 12. Årsavgiften för 2022
 13. Förslag från styrelsen
 14. Motioner från medlemmar
 15. Val av ordförande för 2022
 16. Val av styrelseledamöter för 2022
 17. Val av styrelsesuppleanter för 2022
 18. Val av revisorer
 19. Val av revisorssuppleanter
 20. Val av valberedning
 21. Val av ombud i Alingsås flygplatsförening
 22. Val av ombud i KSAK
 23. Mötet avslutande

Väl mött!

Gert Böll, ordförande GVFS